Arbetsmiljö & hälsa

Vill ni som arbetsgivare skapa en hållbar och hälsosam arbetsmiljö för era medarbetare, samt förbättra det som redan är bra i er arbetsmiljö? Vill ni förebygga olycksfall och ohälsa på arbetsplatsen?

Att arbeta hälsofrämjande handlar om att behålla och förstärka det som får era anställda att må bra, och också att arbeta med friskfaktorer som verktyg, friskfaktorer som får medarbetarna att trivas med sig själva, arbetsgruppen och arbetsplatsen. Det är viktigt att ta hänsyn till organisatoriska förutsättningar – som tydlighet i roller och mål – men också till förutsättningar med utgångspunkt i gemenskap och livsstilsfrågor.

Att arbeta förebyggande handlar till stor del om att undvika risker och olyckor på arbetsplatsen. För att få en god arbetsmiljö behöver arbetsmiljöarbetet finnas med redan vid planering av verksamheten men också i det dagliga arbetet.

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete skapar en god arbetsmiljö och blir också en grund att stå på. I en arbetsgivares ansvarsområde ingår att upprätta en arbetsmiljöpolicy vilken beskriver arbetsmiljöarbetet, hur organisationen ska nå dit samt att säkerställa att samtliga medarbetare är införstådda med policyn. Som arbetsgivare har man också skyldighet att organisera och skapa rutiner för att kontinuerligt undersöka arbetsmiljön, bedöma identifierade risker, åtgärda befintliga risker samt att följa upp, dokumentera och utvärdera arbetsmiljöarbetet.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete är inte bara en lag utan också ett utmärkt verktyg att använda för att aktivt arbeta med att öka säkerhet, hälsa och välmående. Samtliga är viktiga faktorer för att stärka varumärke, höja produktivitet och lönsamhet.

Att komma igång med det systematiska arbetsmiljöarbetet kan för många kännas som en utmaning i sig och det kan upplevas svårt att få grepp på i vilken ände man ska börja samt i vilken omfattning. Vi hjälper er genom att tillsammans med er göra en första kartläggning där vi ser över rutiner och eventuella förbättringsområden som ligger till grund för vidare stöd utifrån er organisation och era behov.