Stöd i rehabprocessen

Som arbetsgivare har ni ett stort ansvar vid sjukfrånvaro och det åligger er som arbetsgivare att säkerställa att tillräckligt med rehabiliteringsåtgärder sätts in och i rätt tid. Utgångsvärdet är att erbjuda stöd och insatser som kan hjälpa medarbetaren att återgå i arbetet.

Under sjukfrånvaro- och rehabiliteringsprocessen är det av yttersta betydelse att löpande dokumentera samtliga händelser. Detta för att tydliggöra och få en överblick om vad som är gjort och vad som kan behöva göras ytterligare för att underlätta medarbetarens återgång i arbetet.

Ett rehabiliteringsärende kan bli en lång process där dokumentation kan fungera som stöd och också ge en bild av helheten. Dokumentation kan också bidra till att analys samt fungera som underlag för agerande och beslut framgent.

HRM Utveckling utgår alltid från att hitta den bästa lösningen för såväl medarbetare som företag. Vi hjälper er som arbetsgivare att klargöra ansvar, möjliggöra handling utifrån organisationens möjligheter och med hänsyn till medarbetarens arbetsförmåga.